Werken voor de Rivierzone

Werken voor de Rivierzone

De gemeente Vlaardingen wil de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en van de Rivierzone een aantrekkelijk gebied maken om te wonen, te werken en te recreëren. Met de verschillende woningbouwprojecten voorziet de ontwikkeling van de Rivierzone in de woonbehoefte van inwoners. Het Programma Ontwikkeling Rivierzone bestaat uit drie gebieden: de Koningin Wilhelmina haven, Maaswijk en de zuidelijke binnenstad. 

In deze gebieden worden nieuwe woningen gebouwd en komen voorzieningen. Op loop- en fietsafstand ligt de metroverbinding naar Rotterdam en naar het strand. Zo komen wonen, werken en recreëren samen. In totaal komen er tussen de 2.450 en 3.100 nieuwe woningen bij in een mix van hoogstedelijke bouw en groen. Voor Vlaardingen en de regiogemeenten is dit één van de grootste integrale gebiedsontwikkelingen de komende jaren.

De beoogde ontwikkeling, zoals deze in de gebiedsvisie Rivierzone is beschreven, is als stadsprogramma in het coalitieakkoord 2022-2026 opgenomen. Na een lange aanloop heeft er in 2022 een forse versnelling plaatsgevonden. De gebiedsvisie en 4 bestemmingsplannen zijn recent vastgesteld door de gemeenteraad. De aanvragen voor rijksbijdragen aan de gebiedsexploitatie zijn toegekend en de gebiedsexploitatie met de benodigde gemeentelijke opbrengsten en investeringen is door de gemeenteraad vastgesteld. 

Vanaf 2023 zal het accent meer komen te liggen op de voorbereiding van de realisatie van de openbare ruimte en woningbouw met bijbehorende voorzieningen. De gemeente voert de regie op de gebiedsontwikkeling. Voor de woningbouw ligt het initiatief bij de ontwikkelaars. Andere betrokken partijen zijn inwoners, bewoners organisaties, bedrijfsleven en medeoverheden.