Meldingen, schade of klachten

 • De Buitenlijn (meldpunt openbare ruimte)

  Melding Openbare Ruimte (Buitenlijn) Ziet u losliggende stoeptegels, kapotte verlichting, overhangend groen, een omvergereden paaltje, een kapot speeltoestel, zwerfvuil, een gat in de weg, een omgewaaide boom, een scheefstaand verkeersbord, illegale dumpingen? Of andere overlast, schades of problemen? Maak een melding!

 • Bouwmaterialen / containers plaatsen

  18 - Bouwmaterialen - containers plaatsen Moet u materialen op de openbare weg plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Bijvoorbeeld containers, portacabins of steigers? Meld dit uiterlijk 5 werkdagen van te voren.

 • Klachten

  klachten Bent u niet tevreden bent over de dienstverlening? Of bent u niet tevreden hoe u behandeld bent door een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen. Wij reageren binnen 6 weken op uw klacht.

 • Schade melden

  Digitaal contact, melding, klacht Heeft u schade geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Nadeelcompensatie

  Post U kunt de gemeente aansprakelijk stellen wanneer u schade lijdt als gevolg van rechtmatig handelen van de gemeente. De schade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte (zoals wegwerkzaamheden) of verkeersbesluiten (zoals het afsluiten van wegen).

 • Vergoeding planschade

  40 - Bouwen Verandert de gemeente een bestemmingsplan of wordt er met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken? Dan is het mogelijk dat u hierdoor schade lijdt. Bijvoorbeeld door een waardedaling van uw woning. Dit noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.